Koen Maenhout

Koen Maenhout is een allround practicus. Hij is geen superspecialist in allerlei niches, maar is van vele markten thuis en tracht steeds een overzicht te behouden van de evolutie van het recht. Zo zal hij zich steeds in veel rechtstakken bijscholen zodat hij tracht cliënten op vele vlakken te adviseren.

Werkgebied

Opgeleid in het transportrecht, is hij nog steeds de thuishaven van elke commissionair-expediteur. De rots in de branding voor de kleine en middelgrote ondernemer in de jungle van de handelshuurovereenkomsten, de distributiecontracten, de niet betaalde facturen. Maar hij heeft steeds zijn passie voor het bestuursrecht warm gehouden. Onderwijsrecht, omgevingsrecht (stedenbouw en milieu), tucht- en ambtenarenrecht behoren tot zijn core business.
Hij is sterk door gedegen dossierkennis en de wil alles uit een dossier te halen. Maar ook een flinke portie mensenkennis en iemand die zijn mening niet voor zich zal houden.


Hij maakt geen onderscheid op te treden voor de man van achter de hoek die zijn vrouw wenst te verlaten als voor overheidsdiensten en bedrijven; elke cliënt verdient immers een gedegen service.

 

Balie van Antwerpen voorkeurmateries (zie www.advocaat.be ):

  • Transportrecht
  • Publiek recht
  • Grondwettelijk en administratief recht
  • Rijksambtenarenrecht, parastatalen en onderwijs.

 

 

Curriculum Vitae

Koen genoot een klassieke vorming (latijn-grieks) en is afgestudeerd in de rechten (UA) cum laude in 1988. In 1987 behaalde hij reeds cum laude een kandidaatsdiploma bestuurswetenschappen (PHIBA), waar hij in 1988 de eerste licentie voleindigde.

Hij deed zijn stage op het kantoor Tritsmans & Huyghe tot 1991 en werd dan vast medewerkter van Jan Tritsmans tot 2001. Toen richtte hij samen met oud Stafhouder Jan Lenaerts het kantoor Lenaerts & Maenhout op tot hij de praktijk overnam in juli 2008. Op dat ogenblik werd het kantoor Alpheus geboren  door samen met Fons Borginon het nieuwbouwkantoor te Berchem te betrekken.

Koen is plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen sedert 1995, jaar waarin hij ook het bekwaamheidsdiploma verwierf dat toegang verleent tot de magistratuur.

In februari 2006 werd hij permanent lid van het Beheerscomité Infomatisering Rechterlijke Orde (Phenix) (http://www.juridat.be/bccg/nl/index.php?lg=nl&page=home) en sedert december 2010 zetelt hij namens de Vlaamse advocaten (OVB) in het Beheers- en Toezichtcomité van het Centraal Bestand van Berichten van beslag (CBB)(http://www.ordeexpress.be/artikel/64/646/ovb-vaardigt-twee-advocaten-af-in-beheers-en-toezichtscomite-cbb).

In het kader van UNIZO tweedelijnsadvies advies aan aangesloten leden (zie http://www.unizo.be/tweedelijnsadvies/ta/bemiddelaar/advocatenkantoor_alpheuslaw.html

Lid van het Genootschap van Advocaten Publiekrecht (VZW GAP) (zie http://www.vzwgap.be/genootschap-advocaten-publiekrecht ).

Sporadisch wetenschappelijk werk.

 

 

Wettelijke informatie

Wettelijke informatie : Mr. Koen Maenhout is als advocaat ingeschreven aan de balie van Antwerpen. Hij oefent zijn beroep uit in het kader van de BV Advocatenkantoor Maenhout, met KBO/BTW nummer 0898.630.665.

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Maenhout (zowel in persoonlijke naam als voor de vennootschap) is verzekerd via de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies, thans in eerste rang bij AMLIN Europe nv (polisnummer LXX034899), zijnde de leidende verzekeraar voor 70% met als medeverzekeraars Zurich Insurance plc. Belgian branch  (25%) en KBC Verzekeringen nv (5%).  Mr. Maenhout is ook in tweede rang verzekerd bij AG Insurance nv (polisnummer 99.551.935) als leidend verzekeraar (47,5%) met als medeverzekeraars Zurich Insurance plc. Belgian branch (47,5%) en KBC Verzekeringen (5%). 

De waarborg van deze verzekering is in principe van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en dit onder voorbehoud van een aantal verduidelijkingen in de polis.. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

De aansprakelijkheid van de dienstverlener is beperkt tot het plafond voorzien in deze polissen.

De overeenkomst die met de BV Advocatenkantoor Maenhout wordt afgesloten is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van Antwerpen bevoegd. Mr. Maenhout is wel onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in het "Reglement invordering van erelonen" van de balie van Antwerpen van 5 maart 2012. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website oca.ligeca.be

Privacyverklaring : Graag verwijzen we naar de algemene privacy verklaring van het kantoor op deze site : PRIVACYVERKLARING