Fons Borginon

Breed opgeleid in een klassiek advocatenkantoor is Fons Borginon vertrouwd met burgerlijk en administratief recht. Enkele jaren ook academische paden verkend en 16 jaar ervaring met werken en leiding geven binnen en rond de overheid. Federale, lokale, maar ook internationale expertise. Intussen ook een brede ervaring opgebouwd in het begeleiden van ondernemingen op het vlak van regelgeving, vooral in de financiële sector.

Werkgebied

Advocaten zijn er niet enkel om te procederen. Mr. Borginon brengt dat principe helemaal in de praktijk en concentreert zich vandaag vooral op een adviespraktijk en zijn rol als onderhandelaar.

Inhoudelijk ligt zijn focus vandaag vooral op de financiële sector en op het publiek recht. Hoewel hij in oorsprong vooral burgerlijk recht, en met name het zakenrecht als invalshoek heeft.

Hij behartigt o.m. de collectieve belangen van een aantal financiële instellingen die in een sterk evolutief landschap moeten omgaan met een massa aan nieuwe regelgeving, taksen en verplichtingen die in reactie op de bankencrisis van 2008 werden (en vooral worden) ingevoerd. Dit zowel naar sectororganisaties als naar overheden toe. 

Curriculum Vitae

Fons Borginon is afkomstig van Lier waar hij in 1966 geboren werd. Hij studeerde aan de universiteiten van Antwerpen (UFSIA-UIA) en Leuven (KUL) waar hij in 1988 het diploma van licentiaat in de rechten behaalde. Na zijn legerdienst  schreef hij zich in februari 1989 in als stagiair aan de balie van Antwerpen bij patron mr. Herman D'Espallier. Hij combineerde die stage al gauw met een deeltijds mandaat als universiteitsassistent en een docentschap in het avondonderwijs van de middenstandsopleiding. In september 1992 werd hij op het tableau van de advocaten opgenomen. In de periode 1993-94 verbleef hij in Firenze aan het Europees Universitair Instituut waar hij in 1995 een bijkomend master diploma behaalde : Master in Comparative, European and International law (LL.M.). Van mei 1995 tot juni 2007 was hij volksvertegenwoordiger in het federale parlement. Daar was hij onder meer fractievoorzitter, voorzitter van de commissie justitie en auteur van tal van wetsvoorstellen. In de periode 2008 tot 2011 was hij eerst adjunct-kabinetschef multilateraal beleid bij de Minister van Buitenlandse Zaken en daarna directeur algemeen beleid bij de vice premier. In die hoedanigheid maakte hij ook deel uit van de tweede stuurgroep die de bankencrisis begeleidde. 

Daarnaast behaalde hij ook een getuigschrift  in de Postacademische Vorming Bemiddeling 2011-2012 aan de Faculteit rechten Universiteit Antwerpen en was ook erlkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken tot aril 2022.

Hij is lid van diverse raden van bestuur en commissies, voornamelijk bij overheidsinstellingen.

Voor een volledig actueel profiel zie Linkedin Fons Borginon.

Wettelijke informatie

Wettelijke informatie : Mr. Fons Borginon is als advocaat ingeschreven aan de balie van Antwerpen. Hij oefent zijn beroep uit in het kader van de "BV Advocatenkantoor Borginon" die is ingeschreven onder het KBO/BTW nummer 0598.732.104.

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Borginon (zowel in persoonlijke naam als voor de vennootschap) is verzekerd via de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies, thans in eerste rang bij AMLIN Europe nv (polisnummer LXX034899), zijnde de leidende verzekeraar voor 70% met als medeverzekeraars Zurich Insurance plc. Belgian branch  (25%) en KBC Verzekeringen nv (5%).  Mr. Borginon is ook in tweede rang verzekerd bij AG Insurance nv (polisnummer 99.551.935) als leidend verzekeraar (47,5%) met als medeverzekeraars Zurich Insurance plc. Belgian branch (47,5%) en KBC Verzekeringen (5%). 

De waarborg van deze verzekering is in principe van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en dit onder voorbehoud van een aantal verduidelijkingen in de polis. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

De aansprakelijkheid van de dienstverlener is beperkt tot het plafond voorzien in deze polissen.

De overeenkomst die met BV Advocatenkantoor Borginon wordt afgesloten is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van Antwerpen bevoegd. Mr. Borginon is wel onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in het "Reglement invordering van erelonen" van de balie van Antwerpen van 5 maart 2012. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website oca.ligeca.be

Privacyverklaring : Graag verwijzen we naar de algemene privacy verklaring van het kantoor op deze site : PRIVACYVERKLARING