Coronavirus COVID-19 : Kantoor werkt met gesloten deuren

Ten gevolge van de crisisituatie coronavirus COVID-19 werkt ons kantoor met gesloten deuren, maar uiteraard blijven wij ter uwe beschikking. Uitzonderlijke situaties vergen uitzonderlijke maatregelen. Vermits wij momenteel voornamelijk telewerken en met spreiding van werkuren, verzoeken wij u ons indien mogelijk per e-mail te berichten en in dringende gevallen ons desnoods per e-mail te herinneren aan bepaalde termijnen of dringende zaken. Telefoons worden mogelijks niet onmiddellijk beantwoord, brieven en telefaxen worden mogelijks niet tijdig gelezen, elektronische post wordt wél in de mate van het mogelijke opgevolgd. Er vinden geen consultaties plaats; in dringende gevallen kan een videoconferentie via Skype gebeuren. Wij trachten onze dienstverlening zo goed mogelijk te verlenen, rekening houdende met deze uitzonderlijke toestand van overmacht en mede gelet op de maatregelen van overheidswege (zie het afkondigen van de federale fase van het noodplan coronavirus COVID-19 - MB 13 maart 2020, B.S., 13 maart 2020 (2e ed) - Circ. 681 van 13 maart 2020, B.S., 13 maart 2020 (2e ed). Zie ook  www.info-coronavirus.be

 

 

En raison de la situation de crise du coronavirus COVID-19, notre bureau travaille à huis clos, mais bien sûr nous restons à votre disposition. Les situations exceptionnelles nécessitent des mesures exceptionnelles. Étant donné que nous travaillons actuellement principalement en télétravail et avec une répartition des heures de travail, nous vous demandons de nous informer par e-mail si possible et, en cas d'urgence, de nous rappeler par e-mail, si nécessaire, certains délais ou questions urgentes. Les téléphones peuvent n’être pas reçues de réponse immédiatement, les lettres et les télécopies peuvent ne pas être lues à temps, mais le courrier électronique est suivi dans la mesure du possible. Aucune consultation ne peut avoir lieu ; en cas d'urgence une vidéoconférence peut avoir lieu via Skype. Nous nous efforçons de fournir nos services de la meilleure façon possible, en tenant compte de cette situation exceptionnelle de force majeure et également au vu des mesures gouvernementales – Fait du Prince (voir l'annonce de la phase fédérale du plan d'urgence pour le coronavirus COVID-19 - MB 13 mars 2020, BS, 13 Mars 2020 (2e éd) - Circ.681 du 13 mars 2020, BS, 13 mars 2020 (2e éd). Voir aussi www.info-coronavirus.be

 

 

Due to the crisis situation coronavirus COVID-19, our office works with closed doors, but of course we remain at your disposal.. Exceptional situations require exceptional measures. Since we currently mainly telework and with a spread of working hours, we request you to notify us by e-mail if possible and, in urgent cases, to remind us by e-mail, if necessary, of certain deadlines or urgent matters. Telephones may not be answered immediately, letters and faxes may not be read in time, but electronic mail is followed up if possible. No consultations can take place, in urgent cases a video conference can take place via Skype. We endeavor to provide our services in the best possible way, taking into account this exceptional situation of force majeure and also in view of the government measures (see the announcement of the federal phase of the emergency plan for coronavirus COVID-19 - MB 13 March 2020, BS, 13 March 2020 (2nd ed) - Circ. 681 of March 13, 2020, BS, March 13, 2020 (2nd ed). See also www.info-coronavirus.be